Ngẫm cái thói đời (bài sửa lại)

QUAN THAM TỰ THÁN

 

Cái cảnh làm Quan mất thật rồi

Góc nhà luẩn quẩn thế này thôi

Tiền dân ngày trước còn xơi lọt

Quỹ nước bây giờ hết nuốt trôi

Đương chức cỗ bàn đầy đứa đón

Rời quyền bia bọt vắng thằng lôi

Tiếc sao một thuở từng là Sếp

Nay chỉ riêng ta đứng lại ngồi!

 

CƠ HỘI BỌN NÀY

 

Bên Sếp xun xoe chúng cứ reo

Đến khi thất thế để nằm queo

Không còn bộ hạ quây như lưới

Chẳng nữa lâu la bám tựa keo

Lật măt, trở tay thằng nịnh bợ

Thay lòng, đổi dạ dứa ăn theo

Dù tàn mau kiếm ngay ô mới

Cơ hội quân này giỏi lách leo!