nét đẹp quê mình

CỤ TRẠNG QUÊ TA

 

Vĩnh Bảo huyện ta có Trạng Trình

Tấm gương ngời tỏ nét anh minh 

Trừ gian dâng sớ từng sâu nghĩa

Lo nước cứu dân những nặng tình

Sấm ký uyên thâm ngày loạn lạc

Hán nôm thông tuệ buổi yên bình

Gian thần đòi chém mà chưa toại

Treo ấn, từ quan sáng bóng hình!

 

CỔ AM HIẾU HỌC

 

Dẫu rằng đất hẹp với người đông

Gương sáng noi theo chí Tổ tông

Nghiên bút dùi mài luôn gắng sức

Văn chương bồi đắp mãi ra công

Thi đàn thuở trước tiền nhân thạo

Kinh sử ngày nay hâu duệ thông

Sóng cả vượt lên thuyền tới đích

Cho dù biển học có mệnh mông!