Bài xin đăng lại thơ châm

BÀY RA THU LẠI

Hè đường giải tỏa quyết ra tay

"Bắt cóc bỏ khay" vẫn việc này

Đấy đuổi xôn xao từ buổi trước

Đây xua nhốn nháo tới hôm nay

Một ngày thu lại mình từng biết

Trăm tháng bày ra bạn đã hay

Phát động ầm ào rôi tắt nghỉm

Bao lần như thế ngẫm mà cay!

HỌ ĐỨNG ĐÁI ĐƯỜNG

Lạ sao ban sáng vẫn mờ sương

Đã thấy vài anh ghé đái đường

Ưỡn bụng xả bừa từ cạnh cổng

Vén quần tè bậy đến bên tường

Kẻ qua không ngại tuôn lai láng

Người lại đâu dè trút vãi vương

"Cấm phóng uế" biển đề cứ kệ

Trò đây gai mắt họ coi thường!