Mắt thấy tai nghe

CHƯA CHẾT MỘ XÂY

Chửa chết mộ xây thấy khối ông

Thừa tiền hay bởi mốt chơi ngông

Nguy nga mồ đấy nhìn không lọt

Rực rỡ bia này ngó chẳng thông

Dở chứng phô danh cho tốn bạc

Bày trò khoe của để hao công

Tưởng rằng oai đấy mà làm vậy

Chưa chết kiểu này có lạ không?

BIA RƯỢU VỈA HÈ

Hè đường nhậu nhẹt họ lai rai

Cản trở giao thông đã quá sai

Nhậu nhẹt bê tha coi ngứa mắt

Nói năng tục tĩu thấy ghê tai

Ngất ngây tay nọ còn nâng cốc

Say xỉn cậu này vẫn dốc chai

Vướng lối người đi sao cứ để

Dẹp ngay trò ấy phải chăng ai!

RƯỢU VÀO NGỘ ĐỘC

Rượu này nguy lắm hại chi so

Ngây ngất đêm ngày qủa đáng lo

Xóm dưới gạo hôi đun chảo lớn

Làng trên ngô mốc nấu nồi to

Nâng li anh nọ không ngần ngại

Đọ chén cậu này chẳng đắn đo

Nồng độ cồn cao còn máu nốc

Bao người ngộ độc đã gay go!

CHẠY CHO HẾT CỬA

Chạy chức với quyền vẫn diễn ra

Chạy đường moi móc hại dân ta

Chạy trường đã lắm người tồi tệ

Chạy chức từng nhiều kẻ xấu xa

Chạy án tới cùng lòi chước quỷ

Chạy bằng cho được lộ mưu ma

Chạy đưa hối lộ mong che chắn

Chạy dự án nhiều chén thả ga!