Mắt thấy tai nghe

PHÁ ĐI XÂY LẠI

Hội trường xây lại quá to

Mà bao việc lớn đáng lo cũng dừng

Xin đừng thấy đẹp vui mừng

Khi dân nghèo khó đã từng bấy lâu

Vung hàng chục tỉ ít đâu

Dựa vào dự án khoét sâu chửa rời

Đua nhau thỏa sức vẽ vời

Quỹ công lãng phí mặc đời có sao

Nhà trường ai ngó đến nào

Trời mưa mái dột nước vào lo âu

Bệnh xá xuống cấp từ lâu

Nóc xiêu, tường lở để sầu bà con

Đường lồi lõm đợi mỏi mòn

Vẫn chưa hề sửa cứ còn mặc đây

Đang vững cũng phá rồi xây

Lạ đời đến thế mới gây bất bình!