Nét đẹp quê mình

HỘI NGỘ CHÁU CON

Hàng năm hội ngộ một lần

Mừng sao con cháu xa gần đến đây

Rượu chưa uống đã ngất ngây

Bởi lòng phơi phới tràn đầy trong ta

Năm Xuân đấy đã trôi qua

Ngày này nhìn lại sao mà thấy hay

Sáng ngời gương tốt bấy nay

Khi mà con cháu vững tay góp vào

Cái tâm mới lớn làm sao

Vẫn luôn bồi đắp, đề cao Họ mình

Đã từng sâu nghĩa, nặng tình

Chan hòa dòng Tộc gia đình từ lâu

Bao nhiêu trai gái, rể dâu

Nhớ rằng một Họ có đâu tách rời

Chi ngành thấy đã tuyệt vời

Đó đây nhận được bao lời ngợi ca

Việc làm tối đẹp nhiều ra

Cho Ban liên lạc của ta vững vàng

Nơi xa vương vấn xóm làng

Ước sao trong Họ cứ càng tốt hơn!