Mắt thấy tai nghe

VÀNG MÃ NGÀY RẰM

Bày trò khoe của họ vung tay

Vàng mã đốt tràn hỏi có hay

Tủ lạnh, xe con thành bụi rắc

Ngựa vằn, biệt thự hóa tro bay

Bà kia lúc sống nhiều đau đớn

Ông nọ khi còn lắm đắng cay

Giờ xuống đất rồi cho đủ thứ

Gọi là "báo hiếu" vẫn ai nay!

OANH LIỆT GÌ ĐÂU

Phải đây Hổ giả vững vàng đâu

Lại cũng tưởng oai thế mới sầu

Ngoài dán loẹt lòe toàn giấy bản

Trong đan méo mó rặt tre vầu

Vài làn gió thoảng từng rơi cẳng

Mấy giọt mưa bay đã nhũn đầu

Oanh liệt gì đâu hàng mã đấy

Mà còn trợn mắt với vênh râu!