Mắt thấy tai nghe

HỨA RỒI LẠI QUÊN

Ao đầm đen đặc bốc tanh nồng

Giữ sạch đâu nào hỡi các ông

Tôm thả toi nhiều cho tốn của

Cá nuôi chết lắm để hao công

Đã từng kí kết mà buông lỏng

Lại cũng giao kèo chỉ viển vông

Chất thải xả bừa gây hậu họa

Hứa rồi bỏ đấy lạ lùng không?

QUAN THAM TỰ THÁN

Cái cảnh làm Quan mất thật rồi

Góc nhà luẩn quẩn thế này thôi

Tiền dân thuở trước còn xơi lọt

Quỹ nước bây giờ hết nuốt trôi

Đương chức cỗ bàn đầy kẻ đón

Rời quyền bia bọt vắng tay lôi

Tiếc sao một thuở từng là Sếp

Nay mới hiểu ra chúng nó tồi!

THẦN TƯỢNG

Thần tượng coi hơn cả bố mình

Tung hô quá mức mấy minh tinh

Say sưa tâng bốc khi xem dáng

Đắm đuối ngợi ca lúc ngó hình

Sáng đã vấn vường vài gái đẹp

Đêm còn tơ tướng mấy trai xinh

Loạn đầu bao trẻ vì người mẫu

Cuồng nhiệt rõ ghê để bất bình!

XÂY MỚI ĐỀN CHÙA

Đền chùa nhan nhản cả gần xa

Chẳng biết thờ ai cũng dựng ra

Cúng bái nơi này từng lắm chị

Khấn cầu chốn ấy đã nhiều bà

Bày hòm công đức mà thu bạc

Đặt hộp thiện tâm để nhận quà

Biến tướng là đây hòng lợi lộc

Rõ ràng trò đấy quá ranh ma!

CHẠY CHỨC VỚI QUYỀN

Muốn được việc ngay phải đút tiền

Đã từng nhiều Vị vẫn ngang nhiên

Nếu không "ghế" ấy mau rơi xuống

Mà có "ngôi" này chóng ngóc lên

Bởi bạc quan tham mèo hóa cáo

Nhờ vàng lại nhũng quỷ thành tiên

"Chạy cho hết cửa" sao ghê gớm

"Đô" chúng vãi ra chức nhận liền!