Mắt thấy tai nghe

MẤY ANH ĐÁI ĐƯỜNG

Lạ sao ban sáng vẫn mờ sương

Đã thấy vài anh đứng đái đường

Ưỡn bụng xả bừa từ cạnh cống

Vén quần tè bậy đến bên tường

Kẻ qua không ngại tuôn lai láng

Người lại đâu dè trút vãi vương

"Cấm phóng uế" biển đề cứ kệ

Xem ra gai mắt họ coi thường.

CHẠY CHO HẾT CỬA

Chạy suốt sớm chiều cứ diễn ra

Chạy đường moi móc hại dân ta

Chạy quyền đã lắm người tồi tệ

Chạy chức từng nhiều kẻ xấu xa

Chạy án tới cùng lòi chước quỷ

Chạy bằng cho được lộ mưu ma

Chạy đưa hối lộ mong che chắn

Chạy dự án nhiều khoét thả ga!